Счетоводни Услуги

Повече от 9 години счетоводна кантора „Анди Консулт“ предлага качествено счетоводно обслужване. Нашата кантора предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Ние залагаме на индивидуалният подход към всеки клиент.

Част от счетоводните услуги, които екипът на „Анди Консулт“ Ви предлага са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени със спецификата на фирмената дейност
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Обработка на банкови извлечения
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 • Счетоводни и трудово – правни консултации
 • Изготвяне на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Електронно банкиране

Ако търсената от Вас счетоводна услуга не фигурира в горепосоченият списък, моля свържете се с нас, за да можем да ви бъдем полезни.

Back to Top