Услуги за физически лица

Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи , подлежащи на облагане по ЗДДФЛ – доходи от наем , доходи по граждански договори , доходи от упражнявяне на свободни професии ,облагаеми доходи от продажба или замяна на движимо и недвижимо имущество , доходи по трудови правоотношения , доходи от други източници.

Подаване на годишни данъчни декларации по електронен път , като по този начин даваме възможност на клиентите ни да се възползват от 5 % отстъпка от размера на дължимия данък.
Регистрация по ЗДДС.

Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС.

Предварителен анализ , подготовка на документи и справки , във връзка с ревизии от НАП на физически лица.

Данъчни консултации.

Back to Top