Полезни връзки

Национална Агенция за Приходите: www.nap.bg
Национален Осигурителен Институт: www.noi.bg
Национален Статистически Институт: www.nsi.bg
Министерство на финансите: www.minfin.bg
Търговски регистър: www.brra.bg
Агенция „Главна инспекция по труда“: www.gli.government.bg
Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg
Агенция Митници: www.customs.bg
Проверка валидност на ДДС номер: www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
БНБ (Проверка на валутни курсове): www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/…
Проверка на лични документи: nbds.mvr.bg/bds7/web.nsf/fVerification

Back to Top